Osobní odběry:

Jugoslávská 6,

66902 Znojmo

 

Po předchozí dohodě možné i zde:

Jakubov 147
675 46 Jakubov u Moravských Budějovic

Telefon: 776 275 731

Email: info@marketplus.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 

 


 

1) Provozovatel eshopu:

 

Fakturační adresa:

Formsoft s.r.o.

Jungmanova 1

674 01 Třebíč

 

IČO: 255 78 014, DIČ: CZ25578014

 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 35235 ze dne 12.10.1999

 

 

 

Odpovědná osoba: Zdeněk Forman

 

Telefon: 776 641 285

Email: info@marketplus.cz

Web: www.marketplus.cz

 

 

2) Všeobecná ustanovení:

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit či doplňovat. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.marketplus.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

3) Objednávky, kupní smlouva:

 

Objednávky přijímáme prostřednictvím internetového obchodu www.marketplus.cz,

emailu info@marketplus.cz

nebo na telefonním čísle 728 705 438.

 

V objednávce je třeba uvést, o jaké zboží máte zájem, počet, způsob dopravy, způsob platby, doručovací, případně fakturační adresu, telefonní kontakt a email. Provozovatel se zavazuje, že Vámi zadané osobní údaje nebudou zneužity nebo poskytnuty třetím stranám dle zákona o osobních údajích č. 101/2000 Sb.

 

Po vytvoření objednávky je umožněno zákazníku kontrolovat a měnit objednávku či údaje v ní, tyto údaje lze měnit emailem, telefonem nebo přímo v systému registrovanému zákazníku po přihlášení.

 

Údaje, které objednavatel zadal do objednávky, jsou prodávajícím považovány za správné.

 

Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky).

 

Veškeré zboží, které je prezentováno v internetovém obchodu http://www.marketplus.cz/, není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až Kupující svou objednávkou.

 

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je považována za návrh kupní smlouvy. Objednávajícímu je poté doručena zpráva o přijetí objednávky Prodávajícím. Toto potvrzení je generováno automaticky a není považováno za uzavření kupní smlouvy, má pouze informační charakter. Následně Kupující obdrží zprávu, že jeho objednávka je vyřizována či vyřízena. Okamžik doručení této zprávy se považuje za uzavření kupní smlouvy.

 

 

3) Platební podmínky a cena zboží

 

Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen.

Kupní cenu je možné uhradit v hotovosti, kdy je zboží zasláno na dobírku nebo odebíráno osobně v místě sídla eshopu, nebo převodním příkazem na účet prodávajícího. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je Kupující při odběru zboží s platbou předem povinen uhradit částku do 7 dnů od vystavení zálohové faktury. Nestane-li se tomu tak, jsou faktura i objednávka stornovány a Kupující ztrácí nárok na objednané zboží. Zboží je odesíláno okamžitě po připsání částky na náš účet s vystavenou fakturou, z které je odečtena zaplacená částka z faktury zálohové.

K ceně za zboží je účtován i poplatek poštovné podle ceníku, který je zveřejněn v sekci „poštovné“.

 

 

4) Doručení balíku

 

Doručení balíku probíhá obvykle druhý den po odeslání. O této skutečnosti je zákazník informován.

Zboží je zasíláno službou DPD. O průběhu doručování budete kontaktováni SMS zprávou.

Při převzetí zásilky doporučujeme prohlédnout, není-li poškozen obal či není-li zjevné, že by zboží uvnitř mohlo být poškozeno. Tento balík doporučujeme nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Usnadní se tím případná další reklamace. Ihned nás prosím o této skutečnosti informujte.

Obsah zásilky zkontrolujte až po odjezdu řidiče, řidič nečeká na kontrolu obsahu při předání zásilky.

Podepsáním přepravního listu strvrzujete, že zásilka je bez viditelného mechanického poškození.

 

 

5) Storno objednávky

 

Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před obdržením emailové zprávy o vyřízení objednávky na tel. čísle 728 705 438 nebo emailové adrese info@marketplus.cz.

 

Storno objednávky ze strany dodavatele - dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno zjevně nízká cena zboží (např. o 70% nižší cena, než je pro tyto druhy a typ zboží obvyklé), a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany Prodávajícího.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 

 

6) Odstoupení od smlouvy

 

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Ustanovení tohoto zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Přejete-li si odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, vyplňte s odesílaným zbožím formulář pro Vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů.

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Pro dodržení lhůty je rozhodující doručení odstoupení od smlouvy (vyplněný formulář). Zboží pak musí být doručeno co nejdříve, nejpozději do 14 pracovních dnů.

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit kopii dokladu o prodeji zboží, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás, usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

Zboží zasílejte vždy řádně zabaleno, aby nedošlo během přepravy k jeho poškození. Zasíláte-li balík Českou poštou, doporučujeme pojistit balík na celou hodnotu zboží. Toto pojištění je v ceně balíku vždy zahrnuto. Doklad o odeslání prosím pečlivě uschovejte. Balíky zasílané na dobírku nebudou Prodávajícím přebrany.

Peníze budou vráceny po kontrole vráceného zboží a jeho případném uvedení do původního stavu – nejpozději ve lhůtě 30 kalendářních dnů. Uvedení do původního stavu se rozumí např. vyčištění špinavého nebo použitého výrobku, dodání nekompletního zboží (dokoupení chybějících součástí), obsahuje-li výrobek součásti, které se vyzkoušením zdehodnotí, a uvedením zboží do prodejného stavu (nový obalový materiál apod.) Nastane-li nutnost těchto zásahů, zákazníku bude odečten z vrácené částky manipulační poplatek.

Možnost vrácení zboží se ze zákona nevztahuje na zboží specialně upravované podle požadavků zákazníka. Dále se tato možnost nevztahuje na potraviny a jiné zboží běžné potřeby (osobní hygienické potřeby, drogistické prostředky, kosmetika...), rozbalené počítačové hry, software, audio a videonahrávky.

 

 

7) Reklamace

 

Na zboží se poskytuje záruka 24 měsíců vyjma zboží běžného užívání – potraviny, osobní hygienické potřeby, drogistické prostředky, kosmetika, zlevněné zboží kvůli vadě či poškození, na opotřebené věci nebo není-li uvedeno jinak.

Záruka se nevztahuje na vady zboží, které byly způsobeny běžným opotřebením nebo v důsledku nesprávného ošetření.

 

Shledáte-li vadu na zboží, nejdříve nás prosím kontaktujte, pište na email info@marketplus.cz nebo volejte na tel. číslo 7728 705 438.

Poté zašlete zboží s vyplněným reklamačním formulářem a kopií dokladu o nákupu na adresu sídla eshopu:

 

Zdeněk Forman

Jakubov 147

675 44 Jakubov u Mor. Budějovic

 

Kupující bere na vědomí, že zásilky zaslané Prodejci na dobírku nebudou převzaty.

 

Provozovatel má povinnost reklamaci vyřídit do 30 dnů, nedomluví-li se s Kupujícím jinak.

Reklamaci pečlivě posoudíme a o výsledku vás budeme neprodleně informovat.

 

 

8) Ochrana osobních údajů

 

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dodavatel povinen tuto informaci předat.

Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, tedy informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodejcem na elektronickou adresu kupujícího.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv bezplatně a bez uvedení důvodu odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@marketplus.cz, telefonicky nebo písemně na adresu prodávajícího.

 

 

9) Výměna špatně objednaného zboží

 

Jestliže dojde k chybnému výběru velikosti, kupující může zaslat nepoužívaný, nepoškozený výrobek v původním obalu zpět na adresu prodávajícího, který umožňuje výrobek vyměnit. V takovém případě bude účtováno pouze poštovné a balné, případný rozdíl je následně kompenzován či doúčtován.

Skutečnost, že jde o výměnu zboží musí kupující oznámit prodávajícímu písemně.